Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489
Hướng dẫn thủ tục nhận hàng hàng nhập - Hàng cá nhân

I. Khách hàng là công dân Việt Nam nhận hàng trực tiếp :

- Tên người nhận trên Không vận đơn là cá nhân, khi đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Chứng minh nhân dân (CMND), CMND Quân đội, căn cước công dân hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng. Địa chỉ thể hiện trên Không vận đơn (AWB) trùng khớp với địa chỉ trên CMND, căn cước công dân hoặc Giấy phép lái xe.

2. Hộ khẩu bản chính trong trường hợp sử dụng Hộ chiếu hoặc địa chỉ thể hiện trên Không vận đơn không trùng khớp với địa chỉ trên CMND, căn cước công dân hoặc Giấy phép lái xe nhưng đúng với địa chỉ trên hộ khẩu

3. Giấy xác nhận tạm trú của địa phương trong trường hợp trên Không vận đơn thể hiện địa chỉ là nơi đang tạm trú.

4. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý

II. Khách hàng là công dân Việt Nam ủy quyền cho cá nhân khác thay mặt nhận hàng:

- Tên người nhận trên Không vận đơn là cá nhân nhưngkhông trực tiếp đi nhận hàng, ủy quyền cho một cá nhân khác, người được ủy quyền khi đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Giấy ủy quyền nhận hàng (bản chính, có xác nhận công chứng hợp lệ) thể hiện rõ các nội dung sau:

  • Tên và thông tin giấy tờ tùy thân của người ủy quyền.
  • Tên và thông tin giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.
  • Địa chỉ thể hiện trên giấy ủy quyền trùng khớp với địa chỉ thể hiện trên Không vận đơn.
  • Số Không vận đơn và số Không vận đơn phụ (HAWB) nếu có. Nếu nội dung Giấy ủy quyền không thể hiện số Không vận đơn, khách hàng được quyền thay mặt nhận nhiều lô hàng trong ngày làm thủ tục và cung cấp Giấy Ủy quyền mới nếu muốn tiếp tục nhận hàng thay vào ngày hôm sau.

2. Giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng của người đi nhận hàng giống với thông tin trên Giấy Ủy quyền.

3. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.

III. Khách hàng mang quốc tịch nước ngoài:

- Tên người nhận trên Không vận đơn là người nước ngoài, khi đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Hộ chiếu – Passport (bản chính) còn giá trị sử dụng.

2. Giấy xác nhận tạm trú nơi địa chỉ được thể hiện trên Không vận đơn trong trường hợp địa chỉ trên Không vận đơn ở Việt Nam.

3. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.

IV. Khách hàng cá nhân ủy quyền cho công ty thay mặt nhận hàng:

- Tên người nhận trên Không vận đơn là cá nhân và ủy quyền cho công ty thay mặt nhận hàng, người đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Chứng minh nhân dân (CMND), CMND Quân đội, Hộ chiếu, căn cước công dân hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng.

2. Giấy giới thiệu (bản chính) của công ty được ủy quyền cho người đi nhận hàng.

3. Giấy ủy quyền (bản chính, có xác nhận công chứng hợp lệ) của người nhận thể hiện trên Không vận đơn cho công ty thay mặt nhận hàng. Giấy ủy quyền cần thể hiện rõ nội dung:

  • Tên và thông tin giấy tờ tùy thân của người ủy quyền.
  • Địa chỉ thể hiện trên giấy ủy quyền trùng khớp với địa chỉ thể hiện trên Không vận đơn.
  • Số Không vận đơn và số Không vận đơn phụ (HAWB) nếu có. Nếu nội dung Giấy ủy quyền không thể hiện số Không vận đơn, khách hàng được quyền thay mặt nhận nhiều lô hàng trong ngày làm thủ tục và cung cấp Giấy Ủy quyền mới nếu muốn tiếp tục nhận hàng thay vào ngày hôm sau
  • Giấy ủy quyền phải được công chứng hợp lệ.

4. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.

V. Khách hàng cá nhân sử dụng địa chỉ công ty thể hiện trên Không vận đơn để nhận hàng

- Tên người nhận trên Không vận đơn là cá nhân và sử dụng địa chỉ của công tynơi đang làm việc, khi đi nhận hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

1. Chứng minh nhân dân (CMND), CMND Quân đội, Hộ chiếu, căn cước công dân hoặc Giấy phép lái xe (GPLX) (bản chính) của người đi nhận hàng còn giá trị sử dụng, hình ảnh và thông tin phải rõ ràng.

2. Giấy xác nhận (bản chính, có đóng dấu công ty) đang làm việc tại công ty và thể hiện chính xác địa chỉ thể hiện trên Không vận đơn.

3. Giấy Ủy quyền nhận hàng của Đại lý trong trường hợp hàng gửi về thông qua Đại lý.

VI. Không vận đơn thể hiện tên của hai khách hàng là cá nhân:

Trường hợp 1: Thông tin người nhận hàng thể hiện 2 tên khách hàng là cá nhân A hoặc B

  • Một trong hai khách hàng được quyền lên nhận hàng.

Trường hợp 2: Thông tin người nhận hàng thể hiện 2 tên khách hàng là cá nhân A B

  • Cả hai khách phải lên nhận hàng. Nếu một trong hai khách đi nhận hàng thì phải có giấy ủy quyền nhận hàng thay của người còn lại. (Thủ tục như trường hợp I, II.)