Tìm kiếm vận đơn

Người nhận trực tiếp

Số không vận đơn
GO

Đại lý

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập

Hãng hàng không

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng nhập
(02-8)38486489
Hướng dẫn thủ tục nhận hàng hàng nhập - Quy định chung về các loại giấy tờ

I. Giấy giới thiệu:

1.Sử dụng bản chính

2. Thể hiện nội dung rõ ràng, không có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa và sử dụng hai màu mực.

3. Thể hiện rõ mục đích đến TCS: nhận hàng, nhận chứng từ hoặc làm thủ tục nhận hàng.

4. Giấy giới thiệu phải còn hiệu lực. Nếu trên Giấy giới thiệu không thể hiện thời hạn hiệu lực thì chỉ có giá trị trong ngày ký.

5. Được ký bởi Giám đốc hoặc người được ủy quyền (vui lòng xuất trình bản sao giấy ủy quyền có đóng dấu công ty).

6Chữ ký trên Giấy giới thiệu phải chiếm ít nhất 1/3 con dấu và thể hiện họ tên và chức danh của người ký tên.

7. Chữ ký phải được ký sống, không sử dụng chữ ký bằng con dấu.

8. Giấy giới thiệu không sử dụng dấu mộc scan hay dấu mộc treo.

9. Địa chỉ thể hiện trên con dấu phải đúng với địa chỉ thể hiện trên Không vận đơn. Trường hợp các công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc và sử dụng chung con dấu với công ty mẹ thì cần xuất trình các giấy tờ chứng minh sử dụng chung con dấu.

10. Địa chỉ thể hiện trên Không vận đơn là địa chỉ Văn phòng đại diện của công ty, địa chỉ trên con dấu trên Giấy giới thiệu là địa chỉ công ty thì cần xuất trình Giấy phép kinh doanh của Công ty có thể hiện rõ địa chỉ Văn phòng đại diện của Công ty là địa chỉ thể hiện trên Không vận đơn.

11. Trường hợp các hộ kinh doanh cá nhân chỉ có mộc vuông, khi đi nhận hàng cần xuất trình thêm Giấy phép đăng ký kinh doanh.

12. Trường hợp Giấy Giới thiệu được đăng ký sử dụng dài hạn, cung cấp 2 bản chính với nội dung thể hiện thời hạn của giấy.

II. Giấy ủy quyền:

1. Giấy ủy quyền nhận hàng của Đại lý đứng tên trên Không vận đơn chính (Master Airwaybill) thể hiện rõ các nội dung sau:

 • Tên và địa chỉ của Đại lý và Công ty được ủy quyền nhận hàng.
 • Số Không vận đơn chính (Master Airwaybill), số Không vận đơn phụ (House Airwaybill), số kiện và trọng lượng lô hàng.
 • Nội dung ủy quyền đi nhận hàng.
 • Bản chính, được đóng dấu mộc đỏ và có chữ ký sống, họ tên, chức danh của người ký
 • Trường hợp các Đại lý sử dụng mộc vuông thì phải được đăng ký trước với TCS.
 • Giấy ủy quyền có từ hai tờ trở lên thì cần có đóng dấu giáp lai.

2. Giấy ủy quyền nhận hàng của một Công ty cho một Công ty khác đi nhận hàng:

 • Tên và địa chỉ của Công ty ủy quyền (bên A) và của Công ty được ủy quyền nhận hàng (bên B). Tên và địa chỉ của Công ty ủy quyền (bên A) phải đúng với tên và địa chỉ thể hiện trên Không vận đơn.
 • Nội dung bên A ủy quyền cho bên B nhận hàng và đứng tên trên hóa đơn (nếu có). Nội dung ủy quyền “làm tất cả các thủ tục cần thiết” chỉ sử dụng cho việc nhận hàng, không sử dụng cho việc ủy quyền đứng tên trên hóa đơn.
 • Bản chính, được đóng dấu mộc đỏ và có chữ ký sống, họ tên, chức danh của người ký.
 • Giấy ủy quyền phải được ký bởi Giám đốc công ty. Trường hợp người ký không phải Giám đốc thì phải có ủy quyền của Giám đốc cho người ký về việc ký trên các giấy tờ liên quan đến xuất nhập khẩu.
 • Giấy ủy quyền có từ hai tờ trở lên thì cần có đóng dấu giáp lai.
 • Giấy ủy quyền được đăng ký sử dụng dài hạn, nội dung cần thể hiện thời hạn ủy quyền. Trường hợp thời hạn ủy quyền không có ngày cụ thể, Giấy ủy quyền có giá trị 01 năm kể từ ngày ký.